Statuten van Jong en Strijdbaar (JeS)

 

Wat doet Jong en Strijdbaar (JeS) en wat is het doel van de organisatie?

Het doel van JeS is jongeren te winnen voor de revolutionaire strijd tegen kapitalistische uitbuiting en onderdrukking - voor het socialisme.

 • JeS is de jongerenorganisatie van de Rode Morgen en leert en werkt in de geest van het marxisme-leninisme en de ideeŽn van Mao Zedong.
 • JeS werkt onder de ideologie en de politieke strategie van de Rode Morgen.
 • JeS werkt haar eigen tactiek uit om de massa van de jongeren te winnen. JeS richt zich op scholieren en leerlingen in het beroepsonderwijs, op jonge arbeiders, jonge werklozen en jonge studenten. Hierbij werkt ze samen en kan ze een beroep doen op steun van de Rode Morgen.
 • JeS is zich bewust van het belang en de rol van de arbeidersklasse in de revolutionaire strijd. Daarom richten wij ons vooral op de arbeidersjeugd.
 • JeS leert en werkt in de strijd voor de belangen van werkende jongeren, scholieren en studenten.
 • JeS is financieel en organisatorisch zelfstandig en onafhankelijk.
 • JeS verwezenlijkt een levensschool die bewust de proletarische denkwijze aanleert en de kleinburgerlijke denkwijze bestrijdt.
 • De leden van JeS werken solidair samen - zij leren van elkaars ervaringen en steunen elkaar.

  Lid worden

  Leden van JeS moeten 12 jaar zijn of ouder en onder de 30 jaar. Voor minderjarigen is toestemming van ouder of verzorger nodig. Jongeren kunnen lid worden als ze de statuten en uitgangspunten van JeS onderschrijven en actief meewerken.

  De basiseenheid moet het lidmaatschap van een nieuw lid ondersteunen. Vervolgens wordt het lidmaatschap bekrachtigd door de eerst hogere leiding. Leden van JeS worden gestimuleerd en ondersteund in hun ideologische en politieke ontwikkeling.

  Nieuwe leden worden op bijzondere dagen officieel lid van JeS - zoals bijvoorbeeld de verjaardag van Che Guevara. Iedere maand wordt zo een dag uitgezocht. Dit zal feestelijk worden gevierd.

  Rechten en verplichtingen

 • Ieder lid wordt gestimuleerd om vrijuit zijn of haar mening te zeggen en kameraadschappelijke, zakelijke kritiek te leveren.
 • Ieder lid kan deelnemen aan het verkiezen van verantwoordelijken voor leidende functies - en kan zichzelf daarvoor verkiesbaar stellen.
 • Leden hebben het recht om persoonlijk gehoord te worden. De leiding heeft de verplichting om alle vragen van leden te beantwoorden.
 • Ieder lid heeft stemrecht.
 • Ieder lid is gerechtigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van JeS.
 • Ieder lid betaalt maandelijks de vastgestelde contributie. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan daarvan worden afgeweken - alleen met goedvinden van de organisatie.
 • Ieder lid levert naar kennis en vermogen een bijdrage aan het werk van JeS.
 • Ieder lid wordt aangemoedigd en gestimuleerd om het program van de Rode Morgen te bestuderen.
 • Leden zetten zich in voor een groeiende eenheid en het beter functioneren van de organisatie. JeS ontwikkelt zich volgens de methode van openlijke solidaire kritiek en zelfkritiek. Die methode werkt alleen gebaseerd op een gezamenlijke strijdbare praktijk.

  Discussie en besluitvorming vinden plaats in de ALV en in vergaderingen van de afdelingen - waar iedereen aan deel kan nemen. Het vormen van fracties met eigen besluitvorming en een eigen koers is niet democratisch. Het vergroot niet de eenheid, maar zou leiden tot verdeeldheid.

  Leden die de organisatie schade toebrengen kunnen een waarschuwing krijgen. Na herhaalde ernstige overtredingen kan het lid worden geroyeerd. Een royement volgt alleen als er in een gesprek met de afdeling en met de leiding geen overeenstemming meer te bereiken is.

  Het materiaal dat een lid aan JeS heeft gegeven en het materiaal en de documenten die de organisatie aan een lid ter beschikking heeft gesteld blijft eigendom van de organisatie. Bij beŽindiging van het lidmaatschap - om welke reden dan ook -wordt dit materiaal teruggegeven aan de organisatie.

  Proletarische levenshouding

  JeS draagt de geest uit van internationale solidariteit, vertrouwen op eigen kracht, respect voor lichamelijke arbeid, gelijkberechtiging van jongens en meisjes, onbaatzuchtige inzet voor de belangen van allen die worden uitgebuit en onderdrukt - de geest van het internationalisme en de gemeenschappelijke strijd voor het socialisme.

  De jongerenorganisatie van de Rode Morgen organiseert zich met het motto: 'Rebellie is gerechtvaardigd!'. Zij ontwikkelt proletarisch werk op het gebied van cultuur en vrijetijdsbesteding. Zo helpt zij de jeugd de invloed van de burgerlijke jeugdcultuur en de breed verspreide kleinburgerlijke levensstijl te bestrijden. Zo kan het individualisme en het antiautoritarisme worden bestreden en kan JeS met heel haar werking de richtlijn van Mao Zedong verwezenlijken: 'Dien het volk!'.

  Besluitvorming

  Het hoogste orgaan van JRM is de Algemene Ledenvergadering (ALV), die elke twee jaar plaats vindt.

  Op de ALV wordt de leiding democratisch gekozen. De leiding legt verantwoording af tegenover de leden en kan tussentijds worden afgezet op een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Een bijzondere ALV komt bij elkaar als minimaal 30% van de leden hierom vraagt.

  De basis van JeS zijn de afdelingen, die in eerste instantie georganiseerd zijn per stad. De afdelingen kiezen jaarlijks een voorzitter, een plaatsvervanger en een financieel verantwoordelijke.

  We baseren ons op het principe van het democratisch centralisme. Democratisch centralisme houdt in dat er intern een democratische discussie is over al het werk van de organisatie. Deze democratische discussie is erop gericht de lijn van de organisatie te verbeteren en eenheid van handelen tot stand te brengen. Om als eenheid te kunnen optreden is centralisme nodig. Ervaringen uit de praktijk worden beoordeeld als juist of onjuist door discussie, onderzoek en studie. Door deze methode toe te passen kunnen juiste richtlijnen voor het werk van de organisatie tot stand komen. Is een besluit eenmaal genomen, dan moet het gezamenlijk worden uitgevoerd. Gebeurt dat niet, dan vervalt de organisatie tot een discussiegroep.

  Besluiten worden op alle niveaus genomen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet meetellen. Als de stemmen staken of de meerderheid onthoudt zich van stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

   

  Publicatie Jong en Strijdbaar